Berømte citater

Karl Marx
Friedrich Engels


Herunder har vi samlet nogle kendte citater fra Marx og Engels. Har du forslag til tilføjelser, så send en mail til webmaster.
Se også citater af Lenin.


Den religiøse elendighed er på en gang udtryk for og protest mod den virkelige elendighed. Religionen er den betrængte skabnings suk, den er en hjerteløs verdens hjerterørelse, den er åndløse tilstandes åndsindhold. Den er folkets opium.

Fra 1844-indledningen til Kritik af den hegelske retsfilosofi (1843), -i: Karl Marx: “Økonomi og Filosofi. Ungdomsskrifter” ved Villy Sørensen (Gyldendals Uglebøger), s. 51f.

 

Kritikkens våben kan ganske vist ikke erstatte våbnenes kritik, den materielle magt må styrtes med materiel magt, men også teorien bliver til materiel magt, så snart den slår an i masserne. Teorien er i stand til at slå an i masserne, så snart den demonstrerer ad hominem, og den demonstrerer ad hominem, såsnart den bliver radikal.

Fra 1844-indledningen til Kritik af den hegelske retsfilosofi (1843), -i: Karl Marx: “Økonomi og Filosofi. Ungdomsskrifter” ved Villy Sørensen (Gyldendals Uglebøger), s. 51f.

 

Man kan sætte skel mellem menneskene og dyrene ved bevidstheden, religionen og hvad man ellers lyster. De begynder selv at adskille sig fra dyrene, så snart de begynder at producere deres livsfornødenheder, et skridt, der er betinget af deres legemlige organisation. Idet menneskene producerer deres livsfornødenheder, producerer de indirekte selve deres materielle liv.

Den tyske ideologi, kapitel 1.A, Forlaget Rhodos, København 1974, s. 26.

 

... i det kommunistiske samfund derimod, hvor hver enkelt ikke udelukkende har én virksomhedskreds, men kan uddanne sig i en hvilken som helst gren, som han måtte ønske sig, regulerer samfundet den almindelige produktion og gør det netop derved muligt for mig at gøre dette i dag, noget andet i morgen, at gå på jagt om morgenen, fiske om eftermiddagen, beskæftige mig med kvægavl om aftenen, kritisere ovenpå middagen, netop hvad jeg har lyst til, uden nogen sinde at blive jæger, fisker, hyrde eller kritiker.

Den tyske ideologi, kapitel 1.A, Forlaget Rhodos, København 1974, s. 42.

 

(Ophævelsen af fremmedgørelsen forudsætter [web.red.])
... en stor forøgelse af produktivkræfterne [...], fordi uden den måtte kun manglen gøres almindelig, følgelig måtte sammen med den bitre nød også striden om det nødvendige atter begynde og hele det gamle lort måtte begynde forfra. Kun med den universelle udvikling af produktivkræfterne er der givet et universelt samkvem mellem menneskene ...

Den tyske ideologi, kapitel 1.A, Forlaget Rhodos, København 1974, s. 44.

 

Den herskende klasses tanker er i hver epoke de herskende tanker, dvs. den klasse, som er den herskende materielle magt i samfundet, er tillige dets herskende åndelige magt.

Den tyske ideologi, kapitel 1.A, Forlaget Rhodos, København 1974, s. 58-59.

 

Filosofferne har kun fortolket verden forskelligt, men hvad det kommer an på, er at forandre den.

Teser om Feuerbach, 1845.
Marx/Engels: Udvalgte Skrifter, bind 2, Forlaget Tiden, Kbh. 1973, s. 401-3.

 

Menneskene skaber deres egen historie, men de skaber den ikke efter forgodtbefindende, ikke under selvvalgte forhold, men under forhold, som de umiddelbart forefinder, som er umiddelbart givet og overleveret. Traditionen fra alle døde slægtled hviler som en mare på de levendes hjerne.

Karl Marx: Louis Bonapartes Attende Brumaire, 1852.
Marx/Engels: Udvalgte Skrifter, bind 1, Forlaget Tiden, Kbh. 1973, s. 240.

 

Arbejderklassens frigørelse må erobres af arbejderklassen selv.

Almindelige statutter for Den Internationale Arbejderassociation, 1864/71.
Marx/Engels: Udvalgte Skrifter, bind 1, Forlaget Tiden, Kbh. 1973, s. 379.

 

Man må sige om de tyske arbejdere, at de har udnyttet deres stillings fordele med sjælden forståelse. For første gang, så længe der har bestået en arbejderbevægelse, føres kampen planmæssigt i samklang og sammenhæng på sine tre fronter – den teoretiske, den politiske og den praktisk-økonomiske (modstand mod kapitalisterne). I dette så at sige koncentriske angreb ligger netop den tyske bevægelses styrke og uovervindelighed.

Friedrich Engels: Forbemærkning til ‘Den tyske borgerkrig’ (1874).
Marx/Engels: Udvalgte Skrifter, bind 2, Forlaget Tiden, Kbh. 1973, s. 649.

 

Staten har altså ikke eksisteret evigt. Der har eksisteret samfund, der klarede sig uden den, der ikke havde nogen anelse om stat og statsmagt. På et bestemt trin i den økonomiske udvikling, der nødvendigvis var forbundet med samfundets spaltning i klasser, blev staten på grund af denne spaltning en nødvendighed. Vi nærmer os nu med raske skridt et udviklingstrin i produktionen, hvor disse klassers tilstedeværelse ikke alene er holdt op med at være en nødvendighed, men bliver til en positiv hindring for produktionen. De vil falde bort, ligeså uundgåeligt, som de tidligere er opstået. Sammen med dem falder staten uundgåeligt. Det samfund, der nyorganiserer produktionen på grundlag af fri og lige forbindelse mellem producenterne, anbringer hele statsapparatet der, hvor det så vil høre hjemme: på museet for oldsager, ved siden af spinderokken og bronzeøksen.

Friedrich Engels: Familiens, privatejendommens og statens oprindelse, 1884/91.
Marx/Engels: Udvalgte Skrifter, bind 2, Forlaget Tiden, Kbh. 1973, s. 321.

 

I stedet for en gang hvert tredje eller sjette år at afgøre, hvilket medlem af den herskende klasse, der skal ud- og undertrykke folkets mål i parlamentet, skulle den almindelige valgret tjene det i kommuner konstituerede folk til at udsøge arbejdere, opsynsmænd og bogholdere til sin forretning, ligesom den individuelle valgret tjener enhver anden arbejdsgiver dertil.

Karl Marx: Pariserkommunen (Borgerkrigen i Frankrig) – Adresse fra generalrådet om borgerkrigen i Frankrig 1871, 1871.
Marx/Engels: Udvalgte Skrifter, bind 1, Forlaget Tiden, Kbh. 1973, s. 516.

Se også Marxists Internet Archive’s Marx Quotes: Quotes from Karl Marx and Frederick Engels.


Sidst opdateret 14.3.2015