Karl Marx: Kapitalen

Kritik af den politiske økonomi

1. bog: Kapitalens produktionsproces

Redaktion og indledning: Johs. Witt-Hansen

Rhodos, København 1970

 

Indhold

 • Indledning af Johs. Witt-Hansen
 • Karl Marx: Forord til første oplag
 • Karl Marx: Efterskrift til andet oplag
 • Karl Marx: Forord og efterskrift til den franske udgave
 • Friedrich Engels: Til tredje oplag
 • Friedrich Engels: Forord til den engelske udgave
 • Friedrich Engels: Til fjerde oplag
 • 1. bog: Kapitalens produktionsproces

  Første afsnit: Vare og Penge

  Kapitel 1: Varen   [ 1. del ]   [ 2. del ]
 • 1. Varens to faktorer: brugsværdi og værdi (værdisubstans, værdistørrelse)
 • 2. Dobbeltkarakteren af det i varerne nedlagte arbejde
 • 3. Værdiformen eller bytteværdien
 • A. Simpel, speciel eller tilfældig værdiform
 • 1. De to poler i værdiudtrykket: relativ værdiform og ækvivalentform
 • 2. Den relative værdiform
 • a) Indholdet i den relative værdiform
 • b) Den relative værdiforms kvantitative bestemthed
 • 3. Ækvivalentformen
 • 4. Den simple værdiform som helhed
 • B. Total eller udfoldet værdiform
 • 1. Den udfoldede relative værdiform
 • 2. Den særlige ækvivalentform
 • 3. Mangler ved den totale eller udfoldede vareform
 • C. Almen værdiform
 • 1. Værdiformens ændrede karakter
 • 2. Den relative værdiforms og ækvivalentformens udviklingsforhold
 • 3. Overgang fra den almene værdiform til pengeformen
 • D. Pengeform
 • 4. Varens fetichkarakter og dens hemmelighed
 • Kapitel 2: Udvekslingsprocessen
  Kapitel 3: Pengene eller varecirkulationen
 • 1. Værdimålet
 • 2. Cirkulationsmidler
 • a) Varernes forvandling
 • b) Pengeomløbet
 • c) Mønten. Værditegnet
 • 3. Penge
 • a) Værdiopbevaringsmidlet
 • b) Betalingsmiddel
 • c) Verdenspenge
 • Andet afsnit: Forvandlingen af penge til kapital

  Kapitel 4: Forvandling af penge til kapital
 • 1. Den almene formel for kapitalen
 • 2. Modsigelser i den almene formel
 • 3. Køb og salg af arbejdskraft
 • Tredje afsnit: Produktionen af den absolutte merværdi

  Kapitel 5: Arbejdsprocessen og værdiøgningsprocessen
 • 1. Arbejdsprocessen
 • 2. Værdiøgningsprocessen
 • Kapitel 6: Konstant kapital og variabel kapital
  Kapitel 7: Merværdiraten
 • 1. Udnytningsgraden af arbejdskraften
 • 2. Repræsentationen af produktets værdi i proportionale dele af produktet
 • 3. Seniors "Sidste time"
 • 4. Merproduktet
 • Kapitel 8: Arbejdsdagen
 • 1. Arbejdsdagens grænser
 • 2. Ulvehungeren efter merarbejdet. Fabrikant og bojar
 • 3. Engelske industrigrene uden legale grænser for udbytningen
 • 4. Dag- og natarbejde. Afløsningssystemet
 • 5. Kampen for en normal arbejdsdag. Tvangslove til forlængelse af arbejdsdagen fra midten af det 14. århundrede til slutningen af det 17.
 • 6. Kampen for den normale arbejdsdag. Arbejdstidens begrænsning ved tvangslove. Den engelske fabrikslovgivning fra 1833-1864
 • 7. Kampen for den normale arbejdsdag. Den engelske fabrikslovgivnings genlyd i andre lande
 • Kapitel 9: Merværdiraten og merværdimængden

  Fjerde afsnit: Produktionen af den relative merværdi

  Kapitel 10: Begrebet af den relative merværdi
  Kapitel 11: Kooperation
  Kapitel 12: Arbejdsdeling og manufaktur
 • 1. Den dobbelte oprindelse til manufakturen
 • 2. Delarbejderen og hans værktøj
 • 3. Manufakturens to grundformer. - Heterogen manufaktur og organisk manufaktur
 • 4. Arbejdsdelingen inden for manufakturen og arbejdsdeling inden for samfundet
 • 5. Manufakturens kapitalistiske karakter
 • Kapitel 13: Maskiner og storindustri
 • 1. Udviklingen af maskiner
 • 2. Overføring af værdi fra maskinerne til produktet
 • 3. Maskindriftens umiddelbare følger for arbejderen
 • a) Kapitalens tilegnelse af tillægsarbejdskræfter. Kvinde- og børnearbejde
 • b) Forlængelse af arbejdsdagen
 • Forøgelse af arbejdets intensitet
 • 4. Fabrikken
 • 5. Kampen mellem arbejder og maskine
 • 6. Kompensationsteorien vedrørende de arbejdere maskinen fortrænger
 • 7. Maskindriftens tendens til snart at trække arbejderne ind i fabrikkerne, snart kaste dem ud på ny. Kriser i bomuldsindustrien
 • 8. Storindustriens omvæltning af manufaktur, håndværk og hjemmeindustri
 • a) Opløsning af den kooperation, der hviler på håndværk og arbejdsdeling
 • b) Fabrikssystemets tilbagevirkning på manufatur og hjemmeindustri
 • c Den moderne manufaktur
 • d) Den moderne hjemmeindustri
 • e) Overgang fra den moderne manufaktur og hjemmeindustri til storindustri. Fremskyndelse af denne omvæltning ved anvendelse af fabriksloven på disse driftsområder
 • 9. Fabrikslovgivning. (Sundheds- og uddannelsesbestemmelser.) Generel anvendelse heraf i England
 • 10. Storindustri og landbrug
 • Femte afsnit: Produktionen af den absolutte og relative merværdi

  Kapitel 14: Absolut og relativ merværdi
  Kapitel 15: Ændringer i størrelsen af priser på arbejdskraft og merværdi
 • I. Arbejdsdagens størrelse og arbejdets intensitet konstant (givet), arbejdets produktivitet variabel
 • II. Konstant arbejdsdag, konstant arbejdsproduktivitet, variabel arbejdsintensitet
 • III. Produktivitet og arbejdsintensitet konstante. Arbejdsdagen variabel
 • IV. Samtidige variationer i arbejdets varighed, produktivitet og intensitet
 • Kapitel 16: Forskellige formler for merværdiraten

  Sjette afsnit: Arbejdslønnen

  Kapitel 17: Forvandling af arbejdskraftens værdi resp. pris til arbejdsløn
  Kapitel 18: Timelønnen
  Kapitel 19: Akkordløn og stykbetaling
  Kapitel 20: Nationale forskelle i arbejdslønnen

  Syvende afsnit: Kapitalens akkumulationsproces

  Kapitel 21: Simpel reproduktion
  Kapitel 22: Forvandling af merværdi til kapital
  Kapitel 23: Den generelle lov for den kapitalistiske akkumulation
  Kapitel 24: Den såkaldte oprindelige akkumulation
  Kapitel 25: Den moderne koloniseringsteori

   


  Sidst opdateret 4.6.00