Til befolkningen

Vladimir Lenin (5. nov. 1917)


Skrevet 5. november 1917. Pravda nr. 4 (aftenudgaven), 6. (19.) november 1917.

Oversat til dansk af Annedorte Dalsgaard.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 10, s. 42-44, Forlaget Tiden, København 1983. [Alternativ oversættelse]

Se også engelsk udgave.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 26. dec. 2008


Kammerater! Arbejdere, soldater, bønder, alle arbejdende!

Arbejder- og bonderevolutionen har definitivt sejret i Petrograd, den har fordrevet og arresteret de sidste rester af det lille antal kosakker, der er blevet bedraget af Kerenskij. Revolutionen har også sejret i Moskva. Allerede inden der var ankommet nogle militærtog fra Petrograd, havde officerseleverne og de andre Kornilov-folk i Moskva underskrevet fredsbetingelserne: afvæbning af officerseleverne, opløsning af Redningskomiteen. [1]

Fra fronten og fra landet indløber dagligt og hver time meddelelser om, at det overvejende flertal af soldaterne i skyttegravene og bønderne i landkredsene støtter den nye regering og dens love om fredsforslag og om en øjeblikkelig overdragelse af jorden til bønderne. Arbejder- og bonderevolutionens sejr er sikret, for folkets flertal har allerede stillet sig på revolutionens side.

Det er fuldstændig forståeligt, at godsejere og kapitalister, højere tjenestemænd og embedsmænd, der er nært forbundet med bourgeoisiet, kort sagt alle rige og deres håndlangere er fjendtlig stemt over for den nye revolution, sætter sig imod dens sejr, truer med at indstille bankernes virksomhed, ødelægger eller indstiller forskellige institutioners arbejde, hindrer og hæmmer revolutionen på alle måder snart direkte, snart indirekte. Enhver bevidst arbejder forstår udmærket godt, at vi uundgåeligt vil støde på en sådan modstand, hele den bolsjevikiske partipresse har påvist det mange gange. De arbejdende klasser vil ikke ét øjeblik lade sig skræmme af denne modstand og frygter ikke det ringeste truslerne og strejkerne fra bourgeoisiets tilhængere.

Bag os står folkets flertal. Bag os står flertallet af de arbejdende og undertrykte i hele verden. Vor sag er retfærdig. Vor sejr er sikret.

Kapitalisternes og de højere tjenestemænds modstand vil blive brudt. Vi vil ikke fratage noget menneske ejendom uden en speciel statslov om nationalisering af banker og syndikater. Denne lov forberedes. Ingen arbejdende, ingen arbejder mister én eneste kopek; tværtimod vil han blive hjulpet. Ud over den strengeste registrering og kontrol, ud over inddrivning af den tidligere fastlagte skat vil regeringen ikke træffe andre forholdsregler.

I disse retfærdige kravs navn har det vældige flertal af folket sluttet sig sammen om den provisoriske arbejder- og bonderegering.

Kammerater arbejdende! Husk på, at I selv nu styrer staten. Ingen vil hjælpe jer, hvis I ikke slutter jer sammen og tager alle statens anliggender i jeres hænder. Jeres sovjetter er fra nu af statsmagtens organer, befuldmægtigede, besluttende organer.

Slut jer sammen om jeres sovjetter. Styrk dem. Gå selv i gang med arbejdet nedefra, vent ikke på nogen. Oprethold den strengeste revolutionære orden, undertryk skånselsløst forsøg på anarki fra drukkenbolte, slagsbrødre, kontrarevolutionære officerselever, Kornilov-folk o. lign.

Indfør den strengeste kontrol med produktionen og registreringen af produkterne. Arrestér og overgiv til den revolutionære folkedomstol enhver, der vover at skade folkets sag, om denne skade ytrer sig som sabotage (beskadigelse, forhindring, underminering) af produktionen eller tilbageholdelse af korn- og levnedsmiddelforråd eller af korntransporter eller som ødelæggelse af jernbane-, post-, telegraf- eller telefonvirksomhed og overhovedet som modstand i en eller anden form mod fredens store sag, mod jordens overdragelse til bønderne, mod sikring af arbejderkontrol med produktionen og fordelingen af produkterne.

Kammerater arbejdere, soldater, bønder og alle arbejdende! Tag hele magten gennem jeres sovjetter. Bevar og beskyt som jeres øjesten jorden, kornet, fabrikkerne, maskinerne, produkterne, transportvæsenet – alt bliver fra nu af helt jeres ejendom, hele folkets ejendom. Lidt efter lidt vil vi med samtykke og godkendelse af bøndernes flertal på grundlag af bøndernes og arbejdernes praktiske erfaring fast og urokkeligt gå fremad til socialismens sejr, som de fremskredne arbejdere i de mest civiliserede lande vil befæste, og som giver folkene en varig fred og befrielse fra ethvert åg og enhver udbytning.

Petrograd den 5. november 1917.

Formanden i folkekommisærernes råd
V. Uljanov (Lenin)

Noter

1. Redningskomiteen – Kommiteen For Almen Sikkerhed blev dannet den 25. oktober (7. november) 1917 under Moskva byduma med det formål at bekæmpe sovjetmagten i Moskva. Den ledede officerselevernes kontrarevolutionære oprør den 28. oktober (10. november). Oprøret blev slået ned den 2. (15.) november, og Komiteen For Almen Sikkerhed kapitulerede over for Moskvas Revolutionære Militærkomité. – S. 42.


Sidst opdateret 26.12.2008