Til befolkningen

Vladimir Lenin (5. nov. 1917)


Skrevet 5. november 1917. Trykt i Pravda nr. 182, 7. (20.) november 1917.

Fra pjecen Lenin: Til befolkningen. Om “demokrati” og diktatur. Hvad er sovjetmagt?, Forlaget Oktober, København, u.å, s. 3-5. [Alternativ oversættelse]

Se også engelsk udgave.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 9. dec. 2008


Kammerater, – arbejdere, soldater, bønder, alle arbejdende!

Arbejder- og bonderevolutionen har sejret endeligt i Petrograd efter at have splittet eller arresteret de sidste rester af det lille antal kosakker, som blev bedraget af Kerenskij. Revolutionen har sejret, også i Moskva. Før en del tog med militærstyrker ankom dertil fra Petrograd undertegnede herremændene og de øvrige kornilovfolk fredsvilkårene, herremændene blev afvæbnet og Redningskomiteen [1] opløstes.

Fra fronten og fra byerne strømmer hver dag og hver time meddelelsen om støtte fra det overvældende flertal af soldater i skyttegravene og bønder i herrederne til den ny regering og til dens love om fredstilbud og om umiddelbar overdragelse af jorden til bønderne. Sejren for arbejdernes og bøndernes revolution er sikret, thi folkeflertallet har allerede stillet sig bag den.

Det er fuldt ud forståeligt, at godsejerne og kapitalisterne, de højere med bourgeoisiet intimt forbundne tjenestemænd og embedsmænd, kort sagt alle rige og deres håndlangere modtager den nye revolution fjendtligt, opponerer mod dens sejr, truer med at nedlægge bankvirksomheden, skader eller nedlægger visse institutioners arbejde, hindrer den på forskellige måder, hæmmer den direkte og indirekte. Hver bevidst arbejder har udmærket forstået, at vi uundgåeligt ville komme til at møde en sådan modstand; hele bolsjevikkernes partipresse har påpeget dette mange gange. De arbejdende klasser vil ikke et øjeblik skræmmes af denne modstand, de vil ikke vakle det mindste overfor strejker eller trusler fra bourgeoisiets tilhængere.

Bag os står folkets flertal. Bag os står flertallet af de arbejdende og undertrykte i hele verden. Bag os står en retfærdig sag. Vor sejr er sikret.

Kapitalisternes og de højere tjenestemænds modstand vil blive brudt. Ikke et eneste menneske mister gennem os sin formue, når man ser bort fra det, der bliver bestemt i den specielle lov om bankernes og syndikaternes nationalisering.

Denne lov er under udarbejdelse. Ikke en eneste arbejdende eller funktionær vil komme til at miste een kopek; tværtimod vil han blive anvist hjælp. Ud over den strengeste fremlæggelse og kontrol af regnskab, udover opkrævning af tidligere fastsatte skatter, vil regeringen ikke introducere nogen som helst andre forholdsregler.

For disse retfærdige krav sluttede den overvældende majoritet af folket op omkring den provisoriske arbejder- og bonderegering.

Kammerater arbejdende! Husk at I nu selv styrer staten! Ingen vil hjælpe jer, hvis I ikke selv forener jer og tager alle statens anliggender i jeres hænder. Jeres sovjetter er fra og med nu statslige magtorganer, befuldmægtigede, besluttende organer.

Slut op om jeres sovjetter! Styrk dem! Tag selv fat på sagen nedefra uden at vente på nogen! Opret den strengeste revolutionære orden og undertryk skånselsløst forsøg på at indføre anarki fra drukkenboltes, røveres, kontrarevolutionæres, herremænds, kornilovfolks og lignende personers side!

Indfør den strengeste kontrol over produktionen og fordelingen af varer. Arrestér og overgiv til folkets revolutionære domstol enhver, som drister sig til at skade folkets sag, hvad enten sådan skadelig virksomhed viser sig i form af sabotage (beskadigelse, opbremsning og underminering) af produktionen eller tilbageholdelse af korn- og levnedsmiddelforråd eller i form af forsinkelse af kornforsendelser, i form af uorden i jernbane-, post-, telegraf- eller telefonvæsenet eller i det hele taget hvilken som helst modstandsvirksomhed mod fredens store sag, mod overdragelse af jorden til bønderne, mod sikringen af arbejderkontrol over produktionen og fordelingen af produkterne.

Kammerater arbejdere, soldater, bønder og alle arbejdende! Tag hele magten i jeres sovjetters hænder! Oprethold og bevar som en øjesten jord, korn, fabrikker, værktøj, produkter, transportmidler – alt dette bliver fra og med nu helt og holdent jeres, hele folkets ejendom! Skridt for skridt vil vi med bondeflertallets samtykke og godkendelse, efter anvisning af deres og arbejdernes praktiske erfaringer fast og ubøjeligt gå frem til socialismens sejr, som de fremskridtsvenlige arbejdere i de mest civiliserede lande vil befæste, og som skal give folkene varig fred og befrielse fra enhver form for undertrykkelse og fra enhver form for udbytning.

Petrograd den 5. november 1917.

Formanden i folkekommisærernes råd
V. Uljanov (Lenin)

Noter

1. Redningskomiteen – Komiteen for samfundssikkerhed, var kontrarevolutionens forenede organ; dannet ved Moskvas byduma den 25. oktober (7. november) 1917. Den 2. (15) november 1917 kapitulerede Komiteen for samfundssikkerhed overfor Den revolutionære Militærkomite.


Sidst opdateret 26.12.2008