Den 2. alrussiske sovjetkongres af arbejder- og soldaterrepræsentanter 25.-26. oktober (7.-8. november) 1917

1. Til arbejdere, soldater og bønder!

Vladimir Lenin (25. okt. 1917)


Skrevet 25. oktober (7. november) 1917. Trykt 26. oktober (8. november) 1917 i Rabotjij I Soldat nr. 9.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 10, s. 17-18, Forlaget Tiden, København 1983.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 22. dec. 2008


Den 2. Alrussiske Kongres Af Arbejder- Og Soldaterrepræsentanternes Sovjetter [1] er åbnet. Det uhyre flertal af sovjetterne er repræsenteret på den. Også en række delegerede fra bondesovjetterne er til stede på kongressen. Kompromismagernes centrale eksekutivkomité [2] har herefter ingen fuldmagter. I kraft af arbejdernes, soldaternes og bøndernes uhyre flertals vilje, i kraft af arbejdernes og garnisonens sejrrige opstand i Petrograd, tager kongressen magten i sine hænder.

Den provisoriske regering er styrtet. De fleste af den provisoriske regerings medlemmer er allerede arresteret.

Sovjetmagten vil foreslå alle nationer en øjeblikkelig demokratisk fred og øjeblikkelig våbenstilstand på alle fronter. Den vil sørge for, at godsejernes, tsarfamiliens og klostrenes jord uden erstatning overgives til bondekomiteerne, forsvare soldaternes rettigheder ved at gennemføre en fuldstændig demokratisering af hæren, indføre arbejderkontrol med produktionen, sørge for rettidig indkaldelse af Den Konstituerende Forsamling, drage omsorg for, at byerne får brød og landdistrikterne de nødvendigste varer, og sikre alle nationer, der lever i Rusland, virkelig selvbestemmelsesret.

Kongressen beslutter: Al magt i landet overgår til Arbejder-, Soldater- Og Bonderepræsentanternes Sovjetter, der også skal sørge for virkelig revolutionær orden.

Kongressen opfordrer soldaterne i skyttegravene til årvågenhed og standhaftighed. Sovjetkongressen er overbevist om, at den revolutionære hær vil kunne forsvare revolutionen mod alle imperialismens anslag, indtil det lykkes den nye regering at slutte en demokratisk fred, som den ufortøvet vil tilbyde alle nationer. Den nye regering vil gøre alt, hvad der står i dens magt for at sikre den revolutionære hær alt, hvad der er nødvendigt, ved at føre en energisk politik overfor de besiddende klasser ved hjælp af rekvisitioner og beskatning, og den vil også forbedre kårene for soldaternes familier.

Kornilovfolkene – Kerenskij, Kaledin og andre – gør forsøg på at føre tropper frem mod Petrograd. Flere afdelinger, som Kerenskij havde mobiliseret på falsk grundlag, er gået over til det oprørske folk.

Soldater, gør aktiv modstand mod Kornilovtilhængeren Kerenskij. Vær på vagt!

Jernbanemænd, stands alle de troppetransporter, som Kerenskij sender mod Petrograd!

Soldater, arbejdere, funktionærer – revolutionens skæbne og den demokratiske freds skæbne ligger i jeres hænder!

Leve revolutionen!

Den Alrussiske Kongres Af
Arbejder- Og Soldaterrepræsentanternes Sovjetter.
De delegerede fra Bondesovjetterne.

Noter

1. Den 2. Alrussiske Sovjet kongres Af Arbejder- Og Soldaterrepræsentanter åbnedes 25. oktober (7. november) 1917 i Petrograd. Af kongressens 649 delegerede var 390 bolsjevikker. Kongressen erklærede den borgerlige provisoriske regering for afsat og magten hermed overgået til arbejder-, soldater- og bonderepræsentanternes sovjetter. Kongressen vedtog dekretet om freden, som foreslog alle krigsførende folk øjeblikkeligt at indlede forhandlinger om en retfærdig og demokratisk fred. Ligeledes vedtog den dekretet om jorden, som afskaffede godsbesiddelserne og overdrog al jord til folket. Kongressen oprettede sovjetregeringen: folkekommissærernes råd, Lenin blev valgt til dets formand. – S.17.

2. Centrale eksekutivkomité – valgtes på den 1. alrussiske sovjetkongres, der foregik i Petrograd 3.-24. juni (16. juni-7. juli) 1917. Flertallet i den centrale eksekutivkomite udgjordes af højre-socialrevolutionære og mensjevikker, der støttede den borgerlige provisoriske regering. – S.17.


Sidst opdateret 22.12.2008