Udkast til plan for videnskabelige og tekniske arbejder

Vladimir Lenin (apr. 1918)


Skrevet mellem 18. og 25. april 1918. [1] Først trykt 4. marts 1924 i Pravda nr. 52.

Oversat til dansk af Poul-Henning Laursen.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 10, s. 242-243, Forlaget Tiden, København 1983.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 30. dec. 2008


Videnskabsakademiet, som har indledt en systematisk undersøgelse og lokalisering af Ruslands naturligt forekommende produktivkræfter, [*] Det Øverste Samfundsøkonomiske Råd må ufortøvet pålægge det hverv: at nedsætte en række kommissioner bestående af specialister med det formål hurtigst muligt at udarbejde en plan for reorganisering af industrien og for den økonomiske vækst i Rusland.

I denne plan bør indgå:

En rationel placering af industrien i Rusland ud fra standen til råstofferne og muligheden for mindst muligt spild af arbejde ved overgangen fra råstofudvindingen til alle følgende stadier i bearbejdningen af halvfabrikata helt frem til det færdige produkt.

Ud fra den nyeste storindustris og især virksomhedssammenslutningernes erfaringer en rationel sammensmeltning og koncentration af produktionen i nogle få meget store virksomheder.

Den bedst mulige selvstændige forsyning af den nuværende Russiske Sovjetrepublik (uden Ukraine og uden de tyskbesatte områder) med alle de vigtigste former for råstoffer og industri.

Opmærksomheden henledes især på elektrificering af industri og transport og indførelse af elektricitet i landbrug. Udnyttelse af sekundære brændselsformer (tørv og de dårligste kulsorter) til fremstilling af elektrisk energi med færrest mulige omkostninger til udvinding og transport af brændsel.

Vandkraft og vindmotorer i det hele taget, også til anvendelse i landbruget.

Lenins noter

* Det er nødvendigt af alle kræfter at fremskynde udgivelsen af disse materialer, og der må sendes en notits herom til Folkeoplysningskommissariatet, Typografforbundet og Arbejdskommissariatet. [2]

Noter

1. »Udkast til plan for videnskabelige og tekniske arbejder« afspejler en betydningsfuld etape i inddragelsen af Ruslands videnskabelige kræfter i bearbejdningen af samfundsøkonomiske problemer.

På initiativ af Lenin og Sovjetregeringen indledtes forhandlinger med Videnskabsakademiet i januar 1918. Lenin ledede arbejdet i Folkekommissariatet for oplysning, som førte de umiddelbare forhandlinger. I slutningen af marts gik Videnskabsakademiet ind på Sovjetregeringens forslag om at arbejde inden for udforskningen af landets naturressourcer. I forbindelse hermed vedtoges den 12. april på et møde i Folkekommissærernes Råd under Lenins formandskab en resolution, som stillede Videnskabsakademiet »den påtrængende opgave at gennemføre en systematisk undersøgelse af industriens rigtige fordeling i landet og den mest rationelle udnyttelse af dets økonomiske ressourcer«, idet man anerkendte nødvendigheden af at stille økonomiske midler til rådighed for Akademiets arbejde hermed. Efter tildelingen af en betydelig finansiel støtte fra regeringen skete der en væsentlig udvidelse af aktiviteterne i akademiets Kommission til udforskning af Ruslands naturlige og produktivkræfter.

I »Udkast til plan for videnskabelige og tekniske arbejder« opstiller Lenin et vidtspændende handlingsprogram for Videnskabsakademiet og landets øvrige videnskabelige og tekniske kræfter. Lenins anvisninger blev videre konkretiseret i en række dokumenter fra det Øverste Økonomiske Råd, blandt andet mønsterprogrammet for arbejdet i specialistkommissioner under Videnskabsakademiet. Ud fra Lenins anvisninger udførtes et stort arbejde for at udforske naturrigdomme, energikilder og en række problemer i forbindelse med landets elektrificering af sovjetternes centrale og lokale økonomiske styrelser, Videnskabsakademiet og forskellige videnskabelige forskningsinstitutter og selskaber. Allerede i sovjetmagtens første måneder blev der i Petrograd og Moskva organiseret komiteer til elektrificering af de vigtigste industriområder. I efteråret 1918 blev der på Lenins instruks oprettet et Centralt elektroteknisk Råd, hvis hovedopgave var at finde »den bedste og hurtigste løsning af tekniske og regnskabsmæssige problemer i forbindelse med moderne elektricitetsfremstilling«. I 1918 indledtes et efter den tid betydeligt elektrificeringsarbejde. – S. 242.

2. Lenin henviser til materialer fra Kommissionen til udforskning af Ruslands naturlige produktivkræfter, der var nedsat af Videnskabsakademiet i 1915. Efter instruks fra Lenin blev kommissionens udgivelsesaktivitet betydeligt udvidet, blandt andet indledtes udgivelsen af bogserien »Ruslands rigdomme« og den bindstærke samling »Ruslands naturlige produktivkræfter«. Under den første sovjetiske treårsplan (1918-20) udsendte kommissionen fire gange så mange udgivelser som i treåret før revolutionen. – S. 242.


Sidst opdateret 30.12.2008