Det socialistiske fædreland er i fare

Vladimir Lenin (21. feb. 1918)


Trykt i Pravda nr. 32 og Isvestija den 22. februar 1918.

Oversat til dansk af Annedorte Dalsgaard.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 10, s. 127-128, Forlaget Tiden, København 1983.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 27. dec. 2008


For at redde vort afkræftede, sønderrevne land fra nye militære prøvelser har vi bragt et tungt offer og meddelt tyskerne vort samtykke til at underskrive deres fredsbetingelser. Vore parlamentærer er den 20. februar om aftenen kørt fra Resjitsa til Dvinsk, og endnu er der ikke kommet svar. Den tyske regering tøver åbenbart med svaret. Den ønsker øjensynligt ikke fred. I samklang med kapitalister i alle lande ønsker den tyske militarisme at kvæle de russiske og ukrainske arbejdere og bønder, at give jorden tilbage til godsejerne, fabrikkerne og værkerne til finansfolkene og magten til monarkiet. De tyske generaler ønsker at indføre deres »orden« i Petrograd og Kiev. Den socialistiske sovjetrepublik er i overhængende fare. Indtil det øjeblik, Tysklands proletariat rejser sig og sejrer, er det en hellig pligt for Ruslands arbejdere og bønder at føre et selvopofrende forsvar for sovjetrepublikken mod det borgerlig-imperialistiske Tysklands soldaterhorder. Folkekommissærernes Råd anordner: 1) Samtlige kræfter og midler i landet skal ubeskåret stilles til rådighed for det revolutionære forsvar. 2) Det gøres til pligt for alle sovjetter og revolutionære organisationer at forsvare hver eneste position til sidste blodsdråbe. 3) Jernbaneorganisationerne og de dermed forbundne sovjetter har pligt til af alle kræfter at hindre fjenden i at udnytte kommunikationsapparatet; under tilbagetog skal banerne ødelægges, stationsbygningerne sprænges og sættes i brand; alt kørende materiel – vogne og lokomotiver – skal ufortøvet sendes østpå ind i landet. 4) Alle kornforråd og overhovedet alle levnedsmiddellagre ligesom alt værdifuldt gods, der står i fare for at falde i fjendens hænder, skal ubetinget tilintetgøres; at overvåge dette påhviler de lokale sovjetter under deres formænds personlige ansvar. 5) Arbejdere og bønder i Petrograd, Kiev og andre byer, småbyer og landsbyer langs den nye front skal mobilisere batailloner til skyttegravsarbejde under ledelse af militære fagfolk. 6) I disse batailloner optages alle arbejdsdygtige medlemmer af bourgeoisiklassen, både mænd og kvinder, under opsyn af rødarmister; opsætsige skydes. 7) Alle publikationer, der modarbejder det revolutionære forsvar og stiller sig på det tyske bourgeoisis side eller søger at udnytte de imperialistiske hæres overfald til at styrte sovjetmagten, forbydes; arbejdsdygtige redaktører og medarbejdere ved sådanne publikationer mobiliseres til skyttegravsarbejde og andre forsvarsarbejder. 8) Fjendens agenter, spekulanter, røvere, banditter, kontrarevolutionære agitatorer og tyske spioner skydes på gerningsstedet.

Det socialistiske fædreland er i fare! Leve det socialistiske fædreland! Leve den internationale socialistiske revolution!

Folkekommissærernes Råd

21. februar 1918
Petrograd


Sidst opdateret 27.12.2008