Udkast til dekret om arbejderkontrol

Vladimir Lenin (26.-27. okt. 1917)


Skrevet 26. eller 27. oktober (8. eller 9. november) 1917. Udkastet blev første gang offentliggjort i Pravda nr. 178 den 3. (16.) november 1917

Oversat til dansk af Annedorte Dalsgaard.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 10, s. 32-33, Forlaget Tiden, København 1983.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 22. dec. 2008


1. I alle foretagender inden for industri, handel, bankvæsen, landbrug og lignende med mindst fem arbejdere og funktionærer (tilsammen) eller med en omsætning på mindst 10.000 rubler om året indføres arbejderkontrol med produktion, opbevaring, køb og salg af alle produkter og råmaterialer.

2. Arbejderkontrollen gennemføres af alle arbejdere og funktionærer i foretagendet, enten direkte, hvis foretagendet er så lille, at dette er muligt, eller gennem deres valgte repræsentanter, der vælges omgående på fællesmøder. Der føres protokol over valgene, og navnene på de valgte meddeles regeringen og arbejder-, soldater- og bonderepræsentanternes lokale sovjetter.

3. Uden tilladelse fra arbejdernes og funktionærernes valgte repræsentanter er det strengt forbudt at lukke et foretagende eller indstille en produktion, der har samfundsmæssig betydning (se § 7), eller foretage nogen som helst forandringer i driften.

4. Disse valgte repræsentanter skal have adgang til alle bøger og dokumenter uden undtagelse og ligeledes til alle lagre og forråd af materialer, værktøj og produkter uden nogen undtagelse.

5. De af arbejdernes og funktionærernes valgte repræsentanter trufne beslutninger er bindende for foretagendernes indehavere og kan kun omstødes af fagforeningerne og disses kongresser.

6. I alle foretagender af samfundsmæssig betydning er alle indehavere og alle arbejdernes og funktionærernes valgte repræsentanter, der er valgt for at gennemføre arbejderkontrollen, ansvarlige over for staten for den strengeste orden, disciplin og beskyttelse af ejendommen. Den, der gør sig skyldig i forsømmelighed, hemmeligholdelse af lagre, regnskaber osv., straffes med konfiskation af hele sin ejendom og med fængsel i indtil fem år.

7. Alle foretagender, der arbejder for forsvaret eller på den ene eller anden måde er forbundet med produktionen af produkter, der er nødvendige for folkemassernes eksistens, regnes for foretagender, der har samfundsmæssig betydning.

8. Mere detaljerede regler for arbejderkontrollen opstilles af arbejderrepræsentanternes lokale sovjetter, af fabrikskomiteernes konferencer og af funktionærkomiteerne på deres repræsentanters fællesmøder.


Sidst opdateret 22.12.2008