VS og overenskomsten 81

Dokumentation

Dokumentation 1

Dyrtidsreguleringen

Den automatiske dyrtidsregulering, er en blokering for en politik, hvor statsmagten ønsker at diktere lønforholdene på arbejdsmarkedet, altså en effektivt gennemført indkomstpolitik.

Derfor er der de seneste år af socialdemokratiske mindretalsregeringer foretaget en række attentater på dyrtidsreguleringen.

Dyrtidsreguleringen er indrettet sådan, at den kun giver 50 pct. dækning for prisstigningerne på en gennemsnitlig arbejderindtægt. Ved OK indgrebet i 75 blev pristallet 0-stillet og ørebeløbet pr. portion hævet fra 40 til 60 øre. Dette var den første forringelse af dyrtidsreguleringen efter krisens gennemslag.

At 0-stille pristallet betyder at reguleringsgrundlaget bliver sat lig med 100 pct. point. Før 0-stillingen var reguleringsgrundlaget med 3 pct. point, dette betyder at der ved et reguleringsgrundlag på 150 pct. point skal ske en prisstigning på 2 pct. for at udløse en dyrtidsportion, hvor der skal 3 pct. til ved et reguleringsgrundlag på 100 pct. point, fordi 2 pct. af 150 svarer til 3 pct. af 100.

Umiddelbart ser det ud til at regnestykket går lige op, fordi ørebeløbet sættes op med 50 pct., men det gør det ikke.

Lønarbejderne får et efterslæb, der betyder længere imellem udbetalingerne af dyrtidsportionerne.

Ved 1. augustforlig i 1976 greb regeringen atter ind i dyrtidsreguleringen, 2 dyrtidsportioner blev konfiskeret.

Ved decemberindgrebet i 79 skete der 4 forringelser i dyrtidsreguleringen.

  1. 0-stilling af reguleringsgrundlaget, og en 50 pct. opskrivning af ørebeløbet fra 60 til 90 øre. Resultatet er det samme som i 75, større lønefterslæb og længere imellem udbetalingen af dyrtidsportionerne.
  2. Konfiskering af 2 dyrtidsportioner, der skulle falde til udbetaling d. 1.3.80.
  3. Olieprisstigninger blev med virkning fra januar 79, altså med tilbagevirkende kraft, trukket ud af beregningsgrundlaget. Resultatet var at lønarbejderne mistede yderligere en dyrtidsportion, der skulle være faldet pr. 1.3.80. Samt færre portioner i fremtiden.
  4. Hvis der udløses en dyrtidsportion til udbetaling pr. 1.9.80 skal den ikke udbetales efter den nye øresats, men efter den gamle på 60 øre.

Det skal nævnes at hver dyrtidsportion, de gamle på 60 øre, alt i alt på årsbasis svarer til 1250 kr. hvert eneste år fremover. Oliepriserne har i årevis bidraget til færre dyrtidsportioner, fordi olien indtil ca. 1975 steg mindre end gennemsnittet af de samlede prisstigninger.

Havde man f.eks. holdt alle importerede varer uden for reguleringsgrundlaget ville der være faldet 7 dyrtidsportioner mere fra 1962 til i dag.

Dokumentation 2

Arbejdsløsheden og indkomstpolitikken

I perioden fra 1976 og til 1980 har Socialdemokratiets arbejdsløshedspolitik været en del af de indkomstpolitiske “løsninger” på krisen, som Socialdemokratiet har opstillet.

Socialdemokratiet har accepteret den tankegang, at de arbejdsløse skal bruges i kampen for at presse reallønnen ned, samt at hensynet til betalingsbalancen nødvendiggør at presse flest muligt ud af arbejdsmarkedet, dvs. henvise kvinderne til hjemmene, de unge til gaderne, de gamle til efterlønnen og de resterende til bistandskontorerne.

Vi skal her kort gennemgå de vigtigste af de stramninger, Svend Auken har været mester for i sin korte ministerperiode.

Og nu de sidste stramninger:

Dette er de vigtigste af de indgreb, der er foretaget mod de arbejdsløse.

Konsekvenserne af indgrebet har været, at en stor del af de arbejdsløse har mistet tilknytningen til fagbevægelsen, og dermed på længere sigt er med til at svække de faglige organisationer. Mulighederne for at skabe en arbejdskraftreserve, der er villig til at tage arbejde uden for gældende overenskomster og under tariffer osv., vokser dag for dag.


Sidst opdateret 28.3.2016