Lenin: Udvalgte værker, bind 12

Til den danske udgave

Forlaget Tiden (1976)


Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 12, s. 7-11, Forlaget Tiden, København 1976.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 2. jan. 2009


Lenin skrev dette værk i april og maj 1920 med henblik på Kommunistisk Internationales forestående kongres. Eksemplarer blev overrakt de delegerede ved kongressens åbning. Formålet var at hjælpe de unge kommunistiske partier med at finde de rette metoder i den revolutionære kamp og at gøre kommunisterne overalt i verden bekendt med bolsjevikkernes, dvs. de russiske kommunisters erfaringer og metoder. De vigtigste formuleringer og argumenter i skriftet finder man udtrykt i kongressens beslutninger.

Artikler af Lenin var fra tid til anden blevet trykt på tysk i Vesteuropa også før 1917. Men “Venstre”-kommunismen, en Børnesygdom var det første større skrift, der bragte Lenins synspunkter ud til offentligheden i flere andre lande. Det udkom på fransk og engelsk i Sovjetrusland i juli 1920, senere på året på tysk i Berlin og Hamburg, på engelsk i London og New York, på fransk i Paris og på italiensk i Milano. Englands Kommunistiske Parti udsendte et flyveblad med opfordring til subskription:

“Det kommunistiske parti har netop offentliggjort et arbejde af Lenin, som måske er det vigtigste og utvivlsomt det interessanteste af hans arbejder. “Venstre”-kommunismen, en Børnesygdom er en nødvendig bog for alle, der aktivt deltager i arbejderbevægelsen, den behandler problemer, som diskuteres meget og undertiden fremkalder heftige meningsforskelle.

Lenin undersøger udtømmende den revolutionære taktiks problemer og går uden omsvøb ind på problemer som parlamentarisme, det kommunistiske partis forhold til labourpartiet, fagforeningerne osv. og også på den almindelige situation i England. Bogens betydning rækker videre, dens kritiske gennemgang af forskellige europæiske partiers programmer, politik og virksomhed væbner læseren med indsigt i den internationale situation, hvad der er så vigtigt for kammeraterne netop nu.

Utvivlsomt bringer bogen klarhed i opfattelsen af mange ting og kan bidrage til praktisk orientering i retning af den enhed, som alle så stærkt ønsker ...”

Den første oversættelse til dansk udkom 1948 i Lenin: Udvalgte Værker, bd. 11, under titlen “Radikalismen”, Kommunismens Børnesygdom. Oversættelsen er på ny gennemarbejdet på grundlag af den russiske tekst, og titlen er ændret for at komme det russiske ordvalg nærmere.

På Lenins manuskript, som befinder sig i Instituttet for Marxisme-Leninisme i Moskva, er der en undertitel, som lyder: “Et forsøg på en populær diskussion om marxistisk strategi og taktik”, og en ironisk dedikation til den daværende engelske premierminister Lloyd George: “Jeg dedicerer denne brochure til den højtærede mr. Lloyd George som en erkendtlighed i anledning af hans tale den 18. marts 1920, som var næsten marxistisk og i hvert fald særdeles nyttig for kommunisterne og bolsjevikkerne i hele verden.” De udgaver, der kom i Lenins tid, og som han selv læste korrektur på, indeholdt ikke denne undertitel og dedikation.

Redaktionen


Sidst opdateret 11.12.2014