Lenin: Udvalgte værker, bind 1

Til den danske udgave

Forlaget Tiden (1979)


Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 1, s. 16-17, Forlaget Tiden, København 1981.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 4. jan. 2009


Den første gruppe skrifter i dette bind omfatter dels de biografiske afhandlinger om Karl Marx og Friedrich Engels, dels artikler om marxismens øvrige historie og udvikling indtil den første verdenskrig. Lenins behandling af opportunismens videre udslag, splittelsen af II Internationale, dannelsen af III Internationale, antikommunismens og antisovjetismens opståen må søges i bd. 6 ff.

Denne gruppe artikler er af tematiske grunde anbragt først, uden for tidsfølgen. Heller ikke den indbyrdes placering i gruppen er kronologisk. Det fremgår af de data om det pågældende skrifts affattelse, som er anbragt over hver titel.

Den anden gruppe omfatter et udvalg af Lenins tidlige skrifter, fra 1894 til 1899. De bringes kronologisk.

Skriftet Hvad Er »Folkevennerne«, Og Hvordan Bekæmper De Socialdemokraterne (1894) bestod oprindeligt af tre dele, hvoraf 1. og 3. del kendes, mens 2. del ikke er genfundet. I dette udvalg bringes 1. del.

Skriftet var et virksomt redskab til udbredelse af kendskabet til marxismen. Samtidig advarede Lenin mod dogmatisme og opfordrede til selvstændig udforskning af samfunds-udviklingen:

»Det, som marxisterne uden forbehold henter fra Marx’ teori, er kun de værdifulde metoder, uden hvilke det er umuligt at få rede på samfundsforholdene, og kriteriet på deres vurderinger af disse forhold finder de følgelig aldeles ikke i abstrakte skemaer og lignende sludder, men i vurderingens overensstemmelse med virkeligheden, dens virkelighedstroskab.

Lenin afsluttede 3. del med nogle sætninger, som illustrerer den endnu kun 24-årige socialdemokrats indsigt i de kommende revolutionære opgaver:

»Når fremskredne repræsentanter for arbejderklassen tilegner sig den videnskabelige socialismes ideer, ideen om den russiske arbejders historiske rolle, når disse ideer vinder vid udbredelse, og der blandt arbejderne skabes solide organisationer, som omformer arbejdernes nuværende opsplittede økonomiske krig til en bevidst klassekamp – så vil den russiske arbejder, når han rejser sig i spidsen for alle demokratiske elementer, fælde enevælden og føre det russiske proletariat (side om side med proletariatet i alle lande) ad den åbne politiske kamps lige vej til den sejrende kommunistiske revolution.«

I 1895 sluttede en række socialdemokratiske grupper, »cirkler«, i Skt. Petersborg sig sammen til Forbundet Til Kamp For Arbejderklassens Befrielse, en forløber for en partidannelse. Året 1895 kan betragtes som skel mellem en periode, hvor den revolutionære intelligens havde behersket bevægelsen, til en ny periode, hvor arbejderklassen træder i forgrunden.

Lenin blev arresteret i 1895 og befandt sig i fængsel eller i sibirisk forvisning til januar 1900. I disse år udvikledes der en livlig diskussion mellem forskellige revolutionære og socialistisk orienterede strømninger i Rusland. Et indslag i denne diskussion var Lenins artikel De Russiske Socialdemo-kraters Opgaver, skrevet i Sibirien 1897. Lenin fremhæver her navnlig socialdemokraternes praktiske opgaver, forholdet mellem demokratiske og socialistiske mål og arbejderklassens rolle.

I 1898 holdt en række socialdemokrater en 1. stiftende partikongres i Minsk. Reelt mislykkedes forsøget, idet deltagerne blev arresteret.

Artiklen Hvilken Arv Er Det Vi Fraskriver Os? (1897) er et eksempel på Lenins grundige og principielle gendrivelse af narodnikkernes syn på Ruslands fremtid og hans evne til at anvende marxismen på landets udviklingsproblemer. Han påviste, at narodnikkerne brød med de bedste demokratiske traditioner, og at marxisterne rensede disse traditioner for narodnisme.

I forvisningstiden skrev Lenin det store værk Kapitalismens Udvikling I Rusland, som udkom 1899. Det er spækket med materiale om kapitalismens fremtrængen i Rusland, om virkningen deraf på de forskellige lag af bønder, håndværkere og handlende, om dannelsen af arbejderklassen osv. Af værket bringes her forordene og 1. kapitel, som giver de teoretiske forudsætninger for analysen, og som løser vigtige problemer. Værket er et fundamentalt bidrag til marxismens almene teori.


Sidst opdateret 4.1.2009