Karl Marx

Gustav Bang (1908)


Første gang trykt i serien Socialistklubbens Smaaskrifter No 1, 1908.
Genudgivet af Frit Forum og Forlaget SOC i 1983.

Overført til internet for Marxisme Online 29. august 2008.


Forord

Marxismens krise er sammenfaldende med kapitalismens krise.

På én led hænger dette tilsyneladende paradoks sammen med de samfundsøkonomiske modellers – og den derunder liggende samfundsmæssige virkeligheds – sammenbrud. Klassisk, keynesiansk økonomisk teori, som Socialdemokratiet har benyttet sig af i henved fyrre år, har ingen forklaring på den samtidige forekomst af inflation, stagnation, lav investeringstakt, betalingsbalanceunderskud, arbejdsløshed og foruroligende høj statsgæld. Derfor vinder vulgærborgerlige nyliberale heksemestre som Hayek og Friedman terræn.

På en anden led har den sekteriske venstrefløjs anvendelse af Marx’ livsværk ikke ført til den forandring af virkeligheden, som han selv foreskriver i den 11. tese om Feuerbach. Marxlæsningen er i sig selv blevet ideologi – dvs. falsk bevidsthed, ikke frigørende strategi for de undertrykte.

I denne situation mindes socialister verden over i dette forår Karl Marx’ død den 14. marts 1883.

I samarbejde med Forlaget SOC har Frit Forum, arbejderbevægelsens studenter, valgt at markere hundredåret ved at genudsende Gustav Bangs pjece, Karl Marx, oprindeligt udgivet i serien af Socialistklubbens Smaaskrifter No. 1 fra 1908.

Gustav Bang (1871–1915) var den sidste socialdemokratiske antirevisionist i det danske parti. Bernsteins tanker om en løbende revision af marxismen og en tilpasning til borgerlig parlamentarisme – som de vandt tilslutning i SPD o. 1900 – blev skarpt angrebet i Bangs »mandagsartikler«, der blev bragt af Nordens daværende største dagblad – Social–Demokraten.

Nærværende hyldestskrift dokumenterer årsagen hertil. Marx er geniet, der udvandt den absolutte sandhed af det forhåndenværende. Som systembygger er Marx i Bangs øjne hævet over kritik.

Det er nødvendigt at holde sig Socialdemokratiets rødder for øje. Intetsteds i de socialdemokratiske teoretikeres skrifter er sammenhængen med Marx vel så tydelig som netop i Bangs værker. Marx er en uomgængelig skikkelse i Socialdemokratiets ideologihistorie.

Selv om reformismen sejrede, hvad den reelt gjorde i Bangs levetid, kan det være nyttigt at fremdrage de teoretiske forudsætninger for den demokratiske socialisme.

– At Marx er død, er for os ingen nyhed, skrev det norske Arbeiderpartis daværende formand Reiulf Steen i 1977.

En kritisk vurdering af det livskraftige og frigørende i marxismen kontra det absolut forældede og direkte undertrykkende – præcist udtrykt: sovjet–marxismen – er en forudsætning for at fastholde Karl Marx som en fortsat aktivt virkende del af den socialdemokratiske tradition.

Denne debat har Forlaget SOC og Frit Forum også haft til hensigt at give bolden op til med Gustav Bangs Karl Marx.

Vi takker Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv for udlånet af pjecen samt adjunkt, mag.art. Claus Larsen for at have givet os ideen.

Frit Forum, København
Forlaget SOC
Januar 1983


Sidst opdateret 30.8.2008